Terapiformer och metoder

Psykosyntesen är min utgångspunkt i klientarbetet. Denna kompletteras vid behov med KBT/ACT/Mindfulness, schema- och relationell terapi samt med motiverande samtal (MI) för att ge dig förutsättningar att leva ett så gott liv som möjligt.

  Praktisk information  

(1) Att gå i terapi

Du tar ett viktigt och ansvarsfullt beslut när du väljer att gå i terapi.

Psykosyntesen har sina rötter i psykoanalytisk och psykodynamisk teori samt i österländska teorier. Inom psykosyntesen är människan en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt samspelar med varandra. Viljan och eget ansvar är centrala begrepp.

KBT - kognitiv beteendeterapi. Problemlösning i nuet via språket, tankarna och beteendet - att både kunna reglera och stå ut med sina känslor.

KBT / ACT / Mindfulness

ACT - Acceptance and Commitment Therapy - en vidareutvecklad form av KBT där man jobbar med liknelser och bilder från välbekanta områden i livet för att skapa nya insikter till hjälp för förändring och nya beteendemönster.

Att träna i Mindfulness innebär att uppmärksamma och bli medveten om det som sker i nuet och med avsikt se på verkligheten som den är. Att träna i att stanna upp, observera, reflektera och acceptera - att svara på eller att släppa taget om tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser.

Genom att identifiera och hjälpa klienten att förstå sina livsteman (grundantaganden, scheman eller beteendemönster) är det möjligt att arbeta med dessa för att nå förändring.

Schematerapi

I alliansen mellan mig som terapeut och dig som klient/patient intresserar vi oss för själva samarbetet och relationen mellan oss. Du har ett mål för din terapi, t.ex. du har sökt terapi för din nedstämdhet, men det kan samtidigt handla om att "öka din förmåga att leva i och förstå dig själv i dina relationer".

Relationell terapi

Motiverande samtal är en klientcentrerad, förändringsinriktad och evidensbaserad samtalsmetodik som utvecklats för förändring.

Motiverande samtal (MI)

Syftet är att väcka och förstärka din inre motivation till förändring genom att utforska hur du ser på ditt problem och din motivation. Jag lyssnar på ditt "prat" om förändring och förstärker det som leder i en positiv riktning. Du lär dig att förebygga och hantera ditt motstånd.

För mer information, frågor och tidsbokning

 

Kerstin Bergenfjord

Beteendevetare med grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1)

vidareutbildad i KBT/ACT

Auktoriserad samtalsterapeut och diplomerad handledare i psykosyntes

073-219 62 94

Hur länge du går i terapi beror förstås på ditt behov och din situation. Det kan variera från relativt kort tid till något år eller längre.

Det är viktigt att du avsätter  tid mellan samtalen för egna reflektioner och eventuella uppgifter.

Inga journaler förs och jag arbetar under tystnadsplikt. Jag följer de etiska regler som Psykosyntesförbundet utformat.

Som samtalsterapeut i psykosyntes tar jag emot klienter i samtalsterapi. Genom min kompletterande Steg 1-utbildning i Integrativ psykoterapi tar jag också, i viss utsträckning, emot patienter i terapi och samarbetar då med läkare samt står under handledning av legitimerad psyko-terapeut.

Betalningsvillkor terapi

Gällande arvode är beroende av om du betalar som privatperson eller om ditt företag betalar för din terapi. Arbetssökande och pensionärer erhåller terapi till reducerat pris.

Uppgift om aktuellt pris fås vid kontakt.

Eventuell kommande prishöjning meddelas med två månaders varsel.

Arvodet faktureras månadsvis, om ej annat avtalats.

Avbokningspolicy terapi

Vid förhinder (oavsett orsak) ringer eller sms:ar du din avbokning 2 arbetsdagar (48 timmar) innan utsatt tid. I annat fall utgår full debitering.

I det fall terapeuten behöver avboka, erbjuds klienten ny tid.

Att avsluta terapin

Vi kommer överens om när det är dags att avsluta terapin. Normalt bestäms det någon månad i förväg och någon eller några sessioner ägnas åt att summera, reflektera och avsluta terapin.

(2) Att gå i coaching

Vid första tillfället ringar vi in det område du vill fokusera på och utformar ett samarbetskontrakt. Coachingen pågår därefter under den tidsperiod vi kommit överens om och enligt det kontrakt vi upprättat. Vanligtvis träffas vi en gång per vecka.

Det första tillfället omfattar 75-100 min Sessionernas längd är därefter 50 min.

För att nå bästa möjliga resultat behöver du avsätta tillräckligt med tid mellan coachingtillfällena för egna reflektioner och uppgifter.

Jag arbetar under tystnadsplikt och följer de etiska regler som Psykosyntesför-bundet utformat.

Betalningsvillkor coaching

Gällande arvode är beroende av om du betalar som privatperson eller om ditt företag betalar för din coaching. Arbetssökande och pensionärer erhåller coaching till reducerat pris.

Uppgift om aktuellt pris fås vid kontakt.

Eventuell kommande prishöjning meddelas med två månaders varsel.

Arvodet faktureras månadsvis, om ej annat avtalats.

Det var den italienske psykiatrikern och medicine doktorn Roberto Assagioli som grundade psykosyntesen som är en modern, praktisk och utvecklingsorienterad psykologi som fokuserar på det friska i människan.

Vid den första sessionen ställer jag en del frågor till dig om vad som gör att du väljer att gå i terapi just nu, vilka förväntningar du har på samtalen och vad vi ska samtala om. Tillsammans formulerar vi sedan ramarna för terapins inriktning.

Avbokningspolicy coaching

Vid förhinder, oavsett orsak, ringer eller sms:ar du din avbokning 2 arbetsdagar (48 timmar) innan utsatt tid. I annat fall utgår full debitering.

Att avsluta coachingen

Vid det sista tillfället summerar och utvärderar vi coachingen. Har du behov av ytterligare träffar, utformar vi ett nytt kontrakt.

Copyright ® 2003 Bergenfjord Utveckling & Hälsa

I det fall coachen behöver avboka, erbjuds klienten ny tid.