Citat

   Handledning i Stockholm

När och för vem behövs handledning?

Jag erbjuder handledning för att stärka och utveckla yrkesrollen för individer och grupper som i sin profession möter människor i svåra situationer; psykologer, socionomer, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, m.fl.

Behöver du som samtalsterapeut handledning i ditt klientarbete?

Du som är samtalsterapeut är varmt välkommen i handledning hos mig som är HumaNova-diplomerad handledare. Det blir ett möte mellan två professionella där vi utforskar vad som sker i ditt "kreativa rum" som terapeut och vad som sker i mötet mellan dig och din klient.

Saknar du stöd som chef?

Chefshandledning

Det kan vara ensamt på toppen. Handledning ger dig som chef en samtalsledare, en extern part som ställer viktiga och utmanande frågor för att du ska utveckla ditt ledarskap. Handledningsträffarna hjälper upptagna chefer att strukturera, reflektera och bli mer effektiva i sitt

ledarskap.

Vilken form av handledning används?

Min handledningsmodell bygger på psykosyntesens förhållningssätt

och systemteoretisk förståelse.

De handledningsformer jag använder är reflekterande och processinriktad handledning (var för sig eller i kombination).

Vid handledning av samtalsterapeuter är handledningen även metodinriktad (psykosyntes).

Kvalitétssäkring

Jag vidareutbildar mig fortlöpande och genomgår regelbunden super-handledning för att kvalitetssäkra min kompetens och för din trygghet som enskild klient eller deltagare i grupphandledning.

Som diplomerad handledare i psykosyntes vid HumaNova och medlem i Psykosyntesförbundet har jag förbundit mig att följa deras etiska regler.

"Ett mål för handledning är att deltagarna ska kunna ’lyfta sig’, så att de får överblick över sambanden mellan vad de gör, vill göra och lyckas genomföra och uppnår ett helhetsperspektiv på sin egen verksamhet.”

Liv Gjems

”Handledning är en förutsättning för att vi ska kunna ‘ladda om batterierna’ och få möjlighet att reflektera och lära av varandra!"

Deltagare i handledningsgrupp

För mer information, frågor,

tidsbokning, offert

Kerstin Bergenfjord

Beteendevetare med psykoterapiutbildning (steg 1)

Aukt. samtalsterapeut och dipl. handledare i psykosyntes

Dipl. samtalscoach och organisationskonsult

Grupphandledning

innebär att jag stödjer deltagarna i deras förståelse av ett problem eller ärende samtidigt som jag ställer frågor som bidrar till att perspektivet vidgas.

Copyright ® 2003 Bergenfjord Utveckling & Hälsa