Organisationsutveckling

Gruppdynamik – samarbete – gruppeffektivitet 

  EFFEKTIVA TEAM

Ett företag består till 20% av ett "VAD” – det strukturella perspektivet (Produkter, Kunder, Resurser, Processer, Budget etc).

Resterande 80% består av ett ”HUR” – det mänskliga perspektivet (Engagemang, Beteenden, Värderingar, Samarbete, Konflikthantering, Attityder etc).

Medarbetarskap

Motiverade medarbetare skapar resultat! Ta tempen på hur medarbetarskapet fungerar i din organisation!edarbetarskap står för hur medarbetare hanterar relationen till sin arbetsgivare, till det egna arbetet och förhållandet till sina arbetskamrater.

Kommunikation, samarbete och ledning

Om kommunikationen fungerar smidigt, gynnar det våra arbetsrelationer och vi blir mer effektiva i vårt sätt att arbeta. Tanken är att deltagarna får verktyg som de lär sig att använda i siina egna situationer. Det är viktigt att kunskapen ska bli praktiskt användbar i det dagliga arbetet. Vi tränar på: Aktivit lyssnande, Empatisk kommunikation, ge och ta Feedback, Värderingar och Syftesövningar.

Chefscoaching / handledning

Det kan vara ensamt på toppen. Coaching ger dig som chef en samtalsledare, en extern part som ställer viktiga och utmanande frågor för att du ska utveckla ditt ledarskap. Coachingträffarna hjälper upptagna företagsledare att tänka klart, reflektera och bli mer effektiva i sitt arbete.

Konflikthantering

Genom att arbeta och se konflikterna som en tillgång kan vi skapa engagemang och förutsättningar för att hantera konflikter på ett bättre sätt. Vi tränar på Aktivit lyssnande, Empatisk kommunikation, Medling och använder oss av Reflekterande team.

Medarbetarundersökning - PASS Profilen Plus 

Jag hjälper ditt företag att kartlägga och utveckla den psykosociala arbetsmiljö genom det kostnadseffektiva och högkvalitativa analysverktyget PASS Profilen Plus. Jag är licensierad användare.

Kommunikationsanalys - Everything DiSC   

Jag hjälper grupper att utveckla sina kommunikationsmönster. Jag är certifierad användare av Everything DiSC, ett effektivt verktyg för att förstå olika beteende och sätt att kommunicera.

Kvalitétssäkring

Jag vidareutbildar mig fortlöpande och genomgår regelbunden handledning för att kvalitetssäkra min kompetens och för din trygghet som uppdragsgivare.

Som utbildad organisationskonsult vid HumaNova och medlem i Psykosyntes-förbundet har jag förbundit mig att följa deras etiska regler.

Här ligger lösningarna för att verka fullt ut, och därmed den största potentialen till framgång.

Att jobba med ”HUR” delen skapar förutsättningar för effektiva team. De team som fungerar bäst gör bäst resultat!

Frågor, tidsbokning, offert

Väkommen att kontakta

Kerstin Bergenfjord

Organisationskonsult

073-219 62 94

kerstin@terapicoaching.se

Konsultnätverk

Jag ingår i konsultnätverk bestående av andra kvalificerade organisations-konsulter.

Vi hjälper gruppen att bli effektivare! En grupp genomgår olika stadier för att bli ett effektivt team. Detta tar olika lång tid, och ibland fastnar man i ett stadium. Har man kunskap om de olika stadierna går man fortare och lättare igenom dessa och kan snabbare prestera på bästa sätt. Vi belyser också ledarens roll och utmaningar i de olika stadierna.

Copyright ® 2003 Bergenfjord Utveckling & Hälsa