Human Resources - konsulttjänster

Jag är din personliga, professionella och oberoende samarbets-partner. Jag vänder mig till dig som chef och till dina medarbetare.

Jag erbjuder konsulttjänster inom HR och relaterade områden

  Citat

Uppdraget skräddarsys utifrån din och din organisations behov.

Samtalstjänster – vinster

Att bli sedd, lyssnad på och bekräftad stärker i tider av framgång. Coaching är ett kraftfullt verktyg för att nå sina arbetsrelaterade och ibland privata mål genom att lära sig tänka nytt och att fokusera.

Men behovet av samtalsstöd och coaching visar sig kanske främst vid organisa-toriska förändringar. Privata bekymmer kan också spilla över och påverka relationer och prestationer på jobbet.

Att tidigt låta medarbetaren få tillgång till samtalsstöd visar på respekt och omtanke. Samtidigt är det en strategisk investering att medarbetaren får hjälp

i sin situation för att må bättre och undvika sjukskrivning.

Samtalsstöd, samtalsterapi och coaching är ett friskvårdsalternativ eller komplement till företagshälsovården. I tider av neddragningar är det också

ett sätt att behålla förtroende och anseende.

Handledning är ett kompetensutvecklingsalternativ till olika utbildningar

och kurser. Genom handledningssamtalen får deltagarna möjlighet att utveckla helhetssyn på sin verksamhet, professionell kompetens och samarbete. 

Som chef har du troligtvis begränsat utrymme för att reflektera kring ditt ledarskap och viktiga skeenden i organisationen. Genom utvecklande samtal, konsultation och handledning kan du öka din förmåga att hantera dina egna känslor på ett medvetet sätt för att skapa en inspirerande och tillitsfull arbets-miljö för dina medarbetare.

Undersökningar - vinster

Förändring och utvecklingsprocesser bygger på kunskap om nuläget. Jag hjälper dig att ta reda på dina medarbetares kompetens och attityder så att du får en bra plattform för strategiska satsningar.

När jag genomför en arbetsinnehållsanalys får du en objektiv bild av dina med-arbetares arbetsförhållanden. Jag använder ARIA-metoden, utvecklad av forskare vid Karolinska Institutet, som skiljer faktiska förhållanden från individens värdering av sin arbetssituation. Därmed tillförs ytterligare en dimension på arbetet.

Maria Imre Andersson, Vedic Art-

målare

"Psykosyntesen är en metod för psykologisk utveckling och själv-förverkligande för dem som vägrar

bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan i stället är beslutna att bli herrar över sina egna liv."

Roberto Assagioli, psykosyntesens

grundare

Psykosyntes används idag, förutom

i terapi, bl a i personlig utveckling, coaching, handledning, utbildning och ledarskapsutveckling. Den passar väl inom alla verksamheter där man arbetar direkt med människor och mänsklig utveckling. Psykosyntesen används dessutom i förändringsarbete i företag och organisationer.

Chefstöd, chefscoaching 


Medarbetarundersökningar


Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön


Arbetsinnehållsanalys


Utbildningar 


Intervjuer och urval


Kompetenskartläggningar


Samtalsstöd alt samtalsterapi

Karriärvägledning och coaching

Handledning

Mentorskap

Copyright ® 2003 Bergenfjord Utveckling & Hälsa